White lotus: a journal of Buddhist studies – Paengnyŏn Pulgyo nonjip – 白蓮佛教論集

Journal Details
Title: White lotus : a journal of Buddhist studies
White lotus : a collection of Buddhist studies
Paengnyŏn Pulgyo nonjip
白蓮佛教論集
Author: Paengnyŏn Pulgyo Munhwa Chaedan. Sŏngch'ŏl Sŏn Sasang Yŏn'guwŏn.
Paengnyŏn Pulgyo Munhwa Chaedan
Imprint: Kyŏngnam Hapch'ŏn-gun : Paengnyŏn Pulgyo Munhwa Chaedan pusŏl Sŏngch'ŏl Sŏn Sasang Yŏn'guwŏn, 1991-
Description: v. ; 23 cm.
Note: In Korean.
WC