Shingonshū buzanha sōgō kenkyūin kiyō – 真言宗豊山派総合研究院紀要

Journal Details
ISSN: 1346-5503
Title: Shingonshū buzanha sōgō kenkyūin kiyō
真言宗豊山派総合研究院紀要
Author: Shingonshū Buzanha Kyōka Sentā
Shingonshū Buzanha Sōgō Kenkyūin
Imprint: Tōkyō : Shingonshū Buzanha Kyōka Sentā, 2001-
Description: v. ; 26 cm. Online resource.
Note: In Japanese. Continues : Shingonshū buzanha kyōka sentā kiyō, 真言宗豊山派教化センター紀要 (Tōkyō : Shingonshū Buzanha Kyōka Sentā, 1996-2000) ISSN 1343-3253.
NACSIS-CAT