Newsletter of International Liaison Committee for Dunhuang Studies – Dun huang xue guo ji lian luo wei yuan hui tong xun – 敦煌學國際聯絡委員會(ILCDS)通訊

Journal Details
Title: Newsletter of International Liaison Committee for Dunhuang Studies
Dun huang xue guo ji lian luo wei yuan hui tong xun
敦煌學國際聯絡委員會(ILCDS)通訊
Tong xun : dun huang xue guo ji lian luo wei yuan hui
Author: Dun huang xue guo ji lian luo wei yuan hui
Zhong guo dun huang tu lu fan xue hui
Shang hai shi fan da xue dun huang tu lu fan xue yan jiu suo
Imprint: Shang hai : Shang hai gu ji chu ban she, 2003-
Description: v. : ill. ; 26 cm. Online resource.
Note: In Chinese, with some articles in English and Japanese.
LoC . ZDB . NACSIS-CAT