Journal of Peking University, Philosophy and Social Sciences – Bei jing da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban – 北京大学学报. 哲学社会科学版

Journal Details
ISSN: 1000-5919
Title: Journal of Peking University, Philosophy and Social Sciences [etc.]
Bei jing da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban
北京大学学报. 哲学社会科学版
Author: Bei jing da xue xue bao bian ji wei yuan hui
Imprint: Bei jing : Bei jing da xue chu ban she [etc.], 1973-
Description: v. ; 27 cm. Online resource.
Note: In Chinese with issues for 1985- having table of contents also in English and issues for 1991- having abstracts of major articles in English. Continues : Bei jing da xue xu bao : Bei jing da xue bao / Ren wen ke xue, Acta scientiarum humanitarum Universitatis Pekinensis (Bei jing : Zhong hua shu jiu chu ban she [etc.], 1955-1965).
LoC . ZDB . NACSIS-CAT