Journal of National Museum of China – Zhongguo guo jia bo wu guan guan kan – 中国国家博物馆馆刊

Journal Details
ISSN: 2095-1639
Title: Journal of National Museum of China
Zhongguo guo jia bo wu guan guan kan
中国国家博物馆馆刊
Author: Guo jia bo wu guan
Imprint: Beijing : Zhongguo guo jia bo wu guan, 2011-
Description: v. ; 29 cm.
Note: In Chinese with table of contents also in English. Continues : Bulletin of the National Museum of Chinese History [etc.], Zhong guo li shi bo wu guan guan kan, 中國歴史博物館馆刊 (Beijing : Wen wu chu ban she, 1979-2000) ISSN: 1002-9834 ; Journal of National Museum of Chinese History, Zhong guo li shi wen wu, 中國歴史文物 (Beijing : "Zhong guo li shi wen wu" bian ji bu, 2002-2010) ISSN : 1671-5357.
LoC . ZDB . NACSIS-CAT