Information management for Buddhist libraries – Fo jiao tu shu guan guan xun – 佛教圖書館館刊

Journal Details
ISSN: 1026-7263
Title: Information management for Buddhist libraries
Fo jiao tu shu guan guan xun
佛教圖書館館刊
Author: Xiang guang ni zhong fo xue yuan, Tu shu guan
Jia ye shan ji jin hui, Tu shu zi xun zhong xin
Imprint: Jiayi Xian : Xiang guang ni zhong fo xue yuan tu shu guan, 1995-
Note: In Chinese.
LoC