Dharmaghoṣa (Voice of the Dharma) – Fa yin – 法音

Journal Details
ISSN: 1004-2636
Title: Dharmaghoṣa (Voice of the Dharma)
Fa yin
法音
Author: Zhongguo fo jiao xie hui
Imprint: Beijing : Zhongguo fo jiao xie hui, 1981-
Description: v. : ill. ; 26 cm. Online resource.
Note: In Chinese.
LoC . ZDB . NACSIS-CAT